ankieta
Ankieta

Twój ulubiony sposób spędzania czau wolnego to:

ZAGŁOSUJWYNIKI
koniec ankieta
Logo BIP

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ - 2012/2013

Jesteś tu: » Strona startowa » Dokumenty szkolne » RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ - 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ


Szkoły Podstawowej

im.  Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Błażejewicach

w roku szkolnym 2012/2013

 

 

                   

 

 

I. ZAKRES EWALUACJI

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Błażejewicach przez zespół ewaluacyjny. W prace badawcze włączyli się wszyscy nauczyciele naszej szkoły.

 Przedmiotem ewaluacji była analiza pracy szkoły w następujących obszarach:

Obszar I:  Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

 Wymaganie 1.2.  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

Obszar II:  Procesy zachodzące w szkole lub placówce służą realizacji przyjętej w szkole lub placówce koncepcji pracy.

Wymaganie 2.2.  Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

 

Obszar 1: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Wymaganie 1.2: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

 

Cel ewaluacji:

  •    Zbadanie  czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
  •    Zebranie informacji, czy w szkole efektywnie przeprowadza się analizę wyników sprawdzianów i czy wdrażanie wniosków z tych analiz wpływa na uzyskanie lepszych wyników kształcenia, adekwatnych do możliwości uczniów.
  •    Wykorzystanie pozyskanych  informacji do poprawy jakości pracy szkoły w tym obszarze oraz wzrostu efektów kształcenia.

 

OPIS EWALUACJI

 

Pytania kluczowe:

1.       Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową?

2.      Jakie formy pomiaru dydaktycznego są stosowane do badania przyrostu wiedzy
           i umiejętności uczniów?

3.        Czy w szkole analizuje się osiągnięcia uczniów?

4.        Czy analiza osiągnięć uczniów uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów?

5.        Czy w szkole formułuje się wnioski z analizy osiągnięć uczących się?

6.        Czy nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów?

7.        Czy w szkole wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczniów?

8.       Czy wdrażanie wniosków przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia?

 

Dobór próby badawczej:

 

- uczniowie kl. IV-VI

- rodzice

- nauczyciele

- dyrektor szkoły

 

Wyniki ewaluacji opracowano na podstawie:

 

- analizy dokumentów

- rozmów z nauczycielami, dyrektorem

- ankiety

- obserwacja

 

Odbiorcami raportu są:  dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie klas IV – VI.

 

WYNIKI EWALUACJI

 

Pyt.1. Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową?

Na podstawie  zgromadzonych  informacji  można stwierdzić, że uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności opisane w podstawie programowej. Większość uczniów (74%) lubi się uczyć, zna wymagania na poszczególne oceny. Wszyscy uczniowie byli promowani, część z nich osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce.

Pyt.2. Jakie formy pomiaru dydaktycznego są stosowane do badania przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów?

Nauczyciele przeprowadzają diagnozę wstępną oraz sprawdziany semestralne i roczne. Często do badania przyrostu wiedzy i umiejętności wykorzystuje się  testy, kartkówki, prace domowe, wypracowania.

Pyt.3.Czy w szkole analizuje się osiągnięcia uczniów?

Wszystkie formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów podlegają analizie, która ma wskazać co uczniowie opanowali dobrze, nad czym trzeba pracować.

Pyt.4.Czy analiza osiągnięć uczniów uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów?

Podczas analizy osiągnięć uwzględnia się możliwości rozwojowe każdego dziecka, poprzez zapoznawanie się i dostosowanie się do opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz różnicowanie i dostosowanie zadań i wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia.

Pyt.5.Czy w szkole formułuje się wnioski z analizy osiągnięć uczących się?

Na podstawie analizy osiągnięć uczniów formułowane są wnioski do dalszej pracy, zarówno dla całych zespołów klasowych, jak i  dla poszczególnych uczniów. Aż 87% uczniów uważa, że nauczyciele nie tylko uzasadniają ocenę pracy ucznia wskazując plusy i minusy, ale także umożliwiają poprawę.

Pyt.6.Czy nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów?

Nauczyciele nie tylko dostrzegają , ale i  motywują uczniów do pogłębiania swoich wiadomości i rozwijania zainteresowań (tak uważa 77% uczniów). Uczniowie są zachęcani przez pochwałę ustną, zachęcanie do poprawy, nagradzanie za postępy, stosowanie atrakcyjnych dla ucznia form pracy, stawianie ocen, omawianie zagadnień, które sprawiają trudności, stosowanie dodatkowych prac i zadań.

 

Pyt.7.Czy w szkole wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczniów?

W szkole  formułowane są i wdrażane wnioski z analizy diagnoz, sprawdzianów próbnych oraz sprawdzianu w szóstej klasie. Wnioski są omawiane na posiedzeniach RP i w zależności od ich rodzaju są wdrażane przez całe grono pedagogiczne, bądź przez poszczególnych nauczycieli.

Wyniki i analizy diagnoz i sprawdzianów wykorzystuje się do planowania pracy dydaktycznej,  kwalifikowania uczniów do zespołów wyrównawczych,  zgłaszania uczniów do PPP,
indywidualizacji procesu nauczania.

Pyt.8. Czy wdrażanie wniosków przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia?

Większość nauczycieli odpowiedziała twierdzącą na to pytanie, choć mieli problem z precyzyjnym określeniem na jakiej podstawie  dokonali tego typu spostrzeżeń ((pytanie: w jakim stopniu wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów,  odpowiedź: w dużym stopniu)

 

Obszar 2.  Procesy zachodzące w szkole lub placówce.

Wymaganie: 2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

 

Cel ewaluacji: 

  •    Zebranie informacji czy oferta edukacyjna wynika z podstawy programowej.
  •    Czy oferta edukacyjna jest modyfikowana i wzbogacana.
  •    Czy oferta edukacyjna umożliwia rozwój zainteresowań uczniów.

OPIS EWALUACJI

 

Pytania kluczowe:

1.      Czy oferta edukacyjna wynika z podstawy programowej?

2.      Czy monitoruje się realizację podstawy  programowej?

3.      W jakim stopniu realizowane w szkole programy nauczania są zgodne z podstawą programową szkoły podstawowej?

4.      Czy programy nauczania są dostosowane do potrzeb szkoły i możliwości uczniów zgodnie z przepisami prawa?

5.      Czy programy realizowane w szkole umożliwiają uczniom ciągły rozwój edukacyjny oraz możliwość odnoszenia sukcesów?

6.      Czy oferta edukacyjna jest modyfikowana i wzbogacana w miarę potrzeb?

7.      Czy szkoła prowadzi rozeznanie wśród uczniów pod kątem potrzeb edukacyjnych?

 

Odbiorcami raportu są:  dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie klas IV – VI.

 

WYNIKI EWALUACJI

 

Pyt.1. Czy oferta edukacyjna wynika z podstawy programowej?

Z przeprowadzonej ankiety skierowanej do nauczycieli (8 osób) wynika, że wszyscy ankietowani zapoznali się z podstawą programową. Najwięcej nauczycieli zapoznało się  poprzez samodzielną lekturę. Większość nauczycieli zapoznała się również z podstawą programową dla sąsiednich etapów edukacyjnych.

Analiza podstawy programowej wykazała zgodność z ofertą edukacyjną szkoły. Szkolny zestaw programów nauczania zawiera programy spójne z podstawą programową. Treści podręczników odpowiadają wybranym programom zgodnym z podstawą programową.

 

Pyt.2. Czy monitoruje się realizację podstawy  programowej?

W szkole monitoruje się realizację podstawy programowej: zapisy w dzienniku lekcyjnym.  Nauczyciele wszystkich przedmiotów wypełniają arkusze informacyjne nt. realizacji podstawy programowej na danym etapie edukacyjnym i w danej klasie.

 

Pyt.3. W jakim stopniu realizowane w szkole programy nauczania są zgodne z podstawą programową szkoły podstawowej?

Większość nauczycieli twierdzi, że realizowane w szkole programy nauczania są w pełni zgodne z podstawą programową nauczanego przez nich przedmiotu. Jedynie nauczycielka matematyki uważa, że chociaż program nauczania matematyki  jest zgodny  z podstawą programową, to podręcznik dla klasy 4 napisany na podstawie tego programu zawiera zbyt dużo treści ponad programowych, co utrudnia uczniom pracę z tym podręcznikiem (przynajmniej w I semestrze).

 

Pyt.4. Czy programy nauczania są dostosowane do potrzeb szkoły i możliwości uczniów zgodnie z przepisami prawa?

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że zarówno nauczyciele jak i rodzice uważają, że programy nauczania są dostosowane do warunków istniejących w naszej szkole i do możliwości uczniów. Tylko jeden rodzic uważał, że program matematyki nie jest dostoswany do możliwości jego dziecka.

 

Pyt.5. Czy programy realizowane w szkole umożliwiają uczniom ciągły rozwój edukacyjny oraz możliwość odnoszenia sukcesów?

Większość ankietowanych rodziców stwierdziło, że szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne ich dziecka.  Programy realizowane w szkole umożliwiają uczniom ciągły rozwój edukacyjny oraz możliwość odnoszenia sukcesów – uczniowie chętnie i często biorą udział w konkursach przedmiotowych i artystycznych, osiągają dobre wyniki, co dodatkowo mobilizuje ich do dalszej pracy.

 

Pyt.6. Czy oferta edukacyjna jest modyfikowana i wzbogacana w miarę potrzeb?

Oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów.

Przykładem takich działań jest zorganizowanie lekcji języka angielskiego dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Na początku roku przeprowadzona została ankieta wśród uczniów dotycząca ich potrzeb edukacyjnych i zainteresowań. Zgodnie z wynikami ankiety oraz możliwościami szkoły organizowane były zajęcia dodatkowe (np. koło teatralne, chór).

Pyt.7. Czy szkoła prowadzi rozeznanie wśród uczniów pod kątem potrzeb edukacyjnych?

Nauczyciela uzyskują od uczniów informacje nt. ich potrzeb edukacyjnych (ankieta, rozmowa z wychowawcą). Propozycje i potrzeby uczniów  są omawiane na posiedzeniu RP i w miarę możliwości szkoły realizowane.

 

PODSUMOWANIE EWALUACJI

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. W szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia edukacyjne uczniów.  W analizie  uwzględnia się możliwości rozwojowe ucznia biorąc pod uwagę opinie i orzeczenia  poradni psychologiczno- pedagogicznej. Ponadto dostosowywane są warunki sprawdzianu np. wydłużony czas pracy, odrębna sala, sprawdzian przeprowadzony w domu rodzinnym ucznia.

Formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów poprzez modyfikację szkolnego planu nauczania, planów wynikowych,  dostosowanie form i metod pracy z uczniem.

Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości

Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową.                                                              Podstawa programowa stanowi bazę, w oparciu o którą realizowane są działania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne. Monitorowany jest zakres realizacji podstawy programowej ze wszystkich zajęć edukacyjnych

Niezadawalający wynik sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej, szczególnie w obszarze rozumowanie i wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Zbyt małe zaangażowanie nauczycieli w pomoc dla uczniów z brakami w wiadomościach i umiejętnościach.

 Pobieżna analiza programów i podręczników pod kątem zgodności z podstawą programową, co może skutkować wyborem niewłaściwego programu.

ZALECENIA I REKOMENDACJE

 

1. Systematycznie analizować programy nauczania i w razie zaistnienia określonej potrzeby modyfikować je.

2. Zadbać o to, by podstawa programowa była realizowana zgodnie ze wskazaniami dotyczącymi warunków i sposobów jej realizacji.

3.  Podnosić wśród nauczycieli znajomość podstawy programowej niższego lub wyższego szczebla w ramach nauczanego przedmiotu, a także innych przedmiotów, na których realizowane są standardy egzaminacyjne

4. Nadal systematycznie analizować wyniki sprawdzianu i wnioski wykorzystywać do dalszej pracy. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek więcej ćwiczyć umiejętności, które wypadają słabiej na sprawdzianie zewnętrznym.

5. Podnieść jakość kształcenia w zakresie tych umiejętności, w których wyniki uzyskane na sprawdzianie okazały się niskie.

6. Wnioski z analizy umieszczać na tablicy w pokoju nauczycielskim, wziąć je pod uwagę przy tworzeniu planów wynikowych.

.

 

 

       

Sposób prezentacji wyników:

 

  • Nauczycielom - na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
  • Uczniom - na szkolnej stronie internetowej.
  • Rodzicom - na szkolnej stronie internetowej.

Opracowanie: szkolnastrona.pl